Fredensborg Vævekreds
Tidligere: "Vævepigerne"                                                   

       Tilbage til forsiden                                                                                                                                                                      

 Hvem er vi?    Det arbejder vi med   Galleri     Afholdte aktiviteter     Vedtægterne    Gode link   Markedspladsen Nyt fra biblioteket                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                           sidst revideret 27-05-2022                                                                                                        

Fredensborg Vævekreds

 VEDTÆGTER

§ 1. Navn og hjemsted

Vedtægt for Fredensborg Vævekreds (tidligere Vævepigerne i Fredensborg Kommune) stiftet i Humlebæk den 28. januar 1980.

1. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune.

§ 2. Foreningens formål

1. Foreningens formål er at styrke interessen for tekstilt håndværk, at udveksle ideer og erfaringer og ved aktiviteter, herunder kurser, møder, debatter og udstillinger, at fremme og udvikle kendskabet til tekstilt håndværk og derved arbejde for at bevare og videregive de håndværksmæssige og kulturelle værdier.

§ 3. Forenings medlemskab af organisationer m.v.

1. Foreningen er medlem af Kulturelt Samråd Fredensborg

§ 4. Medlemskreds og kontingent

1. Som medlem i foreningen kan optages alle, der har betalt kontingent og som tilslutter sig foreningens formål.

2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

3. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til et af foreningens bestyrelsesmedlemmer. Der kan ikke kræves tilbagebetaling af medlemskontingent.

4. Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterkomme foreningens vedtægter, reglement samt andre instrukser givet af bestyrelsen.

§ 5. Generalforsamling

1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse.

3. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Orientering fra udvalgene.

5. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

6. Godkendelse af næste års budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6 stk. 3 og 4.

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

10. Valg af revisor.

11. Valg/nedsættelse af udvalg.

12. Eventuelt.

5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle, der har betalt kontingent.

6. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i referat eller protokol.

7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal dog jf. § 9 stk. 1.

8. Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved skriftlig fuldmagt. Der kan stemmes med to fuldmagter ud over sin egen.

9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom. Indkaldelsen med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.

2. Bestyrelsen konstituerer sig selv, idet et bestyrelsesmedlem er kontaktperson og et andet er kasserer.

3. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

4. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

5. Suppleanter vælges hvert år.

6. Såfremt bestyrelsen vælger en formand blandt sig, må denne og kasserer ikke være samme person.

7. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

9. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.

10. Bestyrelsesmøder fastsættes/indkaldes ved afslutningen af hvert bestyrelsesmøde, og kan derudover indkaldes på opfordring fra et bestyrelsesmedlem.

11. Kasserer orienterer løbende bestyrelsen om foreningens økonomi.

§ 7. Regnskab og revision

1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

2. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

3. Foreningens regnskab revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 14. dage før generalforsamlingen.

4. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted når revisor ønsker det.

5. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen.

6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 8. Tegningsregler

1. Foreningen tegnes udadtil af kontaktperson (formand) og kasserer.

§ 9. Vedtægtsændringer

1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10. Opløsning

1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, indkaldt med dette for øje, hvor 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.

2. Foreningens overskud/formue/materiel skal ved opløsningen gå til et almennyttigt formål, og generalforsamlingen skal beslutte hvilket.

Nye vedtægter, vedtaget på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 29. april 2019.

Navneændring fra "Vævepigerne i Fredensborg Kommune" til "Fredensborg Vævekreds" vedtaget på den ordinære generalforsamling d, 26.3.2022.