Vævepigerne
i Fredensborg Kommune

Tilbage til forsiden

 Hvem er vi?    Det arbejder vi med   Galleri   Afholdte aktiviteter    Vedtægterne    Gode link   Markedspladsen  
 
                                                                                                                                           sidst revideret 09-11-2018

 Vævepigerne
i Fredensborg Kommune

 VEDTÆGTER

§     1 Foreningens navn er
Vævepigerne i Fredensborg Kommune

§     2 Formål
Vi vil bevare og viderebringe en kulturarv til næste generation, ved at holde de gamle husflidsteknikker levende.

§     3 Hjemsted
Fredensborg Kommune.

§     4 Medlemmer
Enhver, der seriøst interesserer sig for det angivne formål, kan optages.

§     5 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i slutningen af januar måned.
Skriftlig indkaldelse med angivelse af dagsorden, udsendes senest 14 dage før.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte på en generalforsamling.

§     6 Kontingent
Kontingentet fastsættes af bestyrelsen og skal primært dække foreningens drift
Kontingentet skal være betalt senest 2 måneder efter opkrævningsdatoen.
Et medlem kan udelukkes på grund af restance.

§     7 Bestyrelse og revisor
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og 2 suppleanter, hvoraf 3 er på valg i ulige år og 2 er på valg lige år.
Suppleanter vælges 1 år af gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Formand og kasserer må ikke være samme person
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller på opfordring fra et bestyrelsesmedlem.
Der vælges en revisor blandt medlemmerne.
Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til medlemmer af bestyrelsen.
Revisoren er på valg hvert år.

§     8 Opløsning af foreningen
Ved opløsning af foreningen skal aktiverne sælges på auktion blandt nuværende og tidligere medlemmer.
Det indkomne beløb skal gå til et humanitært formål.
Eventuelt ikke solgte effekter kan tilbydes andre foreninger.

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Humlebæk den 28. januar 1980.
§
6 sidste afsnit tilføjet ved generalforsamlingen 25. januar 1988
§
8 tilføjet på generalforsamlingen den 28. januar 1991
§ 
2 ændret på generalforsamlingen 30. januar 1995.
§  2 - 5 og 6 ændret på generalforsamlingen 31. januar 2005
§ 1 – 3 og 7 ændret på generalforsamlingen 29.januar 2007
§ 7 ændret på generalforsamlingen den 28.januar 2008, den 27.januar 2014 og den 25. januar 2016